Depozyty

Depozyty

Masz wolną gotówkę, odkładasz pieniądze na konkretny cel, a może myślisz o długoterminowej inwestycji np. w przyszłość swoich dzieci?

Oszczędności to dobra rzecz. A jeszcze lepsza, gdy pracują na siebie w godnym zaufania Banku Spółdzielczym.

Masz wtedy pewność, że Twoje pieniądze przyczyniają się do rozwoju miejscowości, w której mieszkach i pracujesz.

Mamy szeroką ofertę lokat, do tego dokładamy konta oszczędnościowe, dzięki którym, masz w każdej chwili dostęp do odkładanych środków.

Jeśli myślisz o gromadzeniu pieniędzy na emeryturę lub na przyszłość dla dzieci, doradzimy Ci, jak skorzystać z oferty Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BPS.

Wybierz rozwiązanie, które najbardziej Ci odpowiada. W Banku Spółdzielczym w Tworogu jesteś u siebie – i Twoje oszczędności też!

 

Korzyści dla Klienta:

  • większy zysk – ulokowanie środków pieniężnych na rachunku lokaty pozwala w sposób prosty i wygodny zdeponować pieniądze i dodatkowo przynosi większy zysk jak na rachunku
  • bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych – Klient nie musi obawiać się o bezpieczeństwo swoich środków, ponieważ ma zagwarantowany zwrot zainwestowanych środków wraz z należnymi odsetkami,
  • atrakcyjne okresy lokowania środków pieniężnych – możliwość wyboru spośród wielu proponowanych okresów umownych, dopasowanych do potrzeb Klienta
  • możliwość wykorzystania z rachunku lokaty terminowej jako zabezpieczenie wierzytelności Banku,
  • minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty terminowej to tylko 1000,00 PLN (200 EUR, 200 USD dla lokat walutowych), dzięki czemu produkt jest dostępny szerokiemu gronu Klientów,
  • możliwość wydania dodatkowych dyspozycji do lokaty np. dyspozycja na wypadek śmierci, pełnomocnictwo,
  • brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku,

Dyspozycje do rachunku

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

Przy otwieraniu rachunku lokaty i w czasie trwania umowy posiadacz rachunku lokaty może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dysponowania rachunkiem. Pełnomocnictwo może być udzielone osobom mającym pełna zdolność do czynności prawnych.

Dyspozycja na wypadek śmierci

Posiadacz rachunku lokaty o pełniej zdolności do czynności prawnych może złożyć dyspozycję na wypadek śmierci na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

Oprocentowanie

Atrakcyjne oprocentowanie. Stopa procentowa lokat jest zmienna, ustalana w stosunku rocznym, a do obliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą ilość dni utrzymania lokaty oraz, że rok liczy 365 dni.

Odsetki

Odsetki od lokaty naliczane są po okresie umownym, na jaki lokata została utworzona i są one kapitalizowane, istnieje także możliwość pobrania naliczonych już odsetek bez konieczności zrywania lokaty. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu, a w roku 365 dni.

Opłaty i prowizje

Za świadczone czynności związane z obsługą rachunku Bank Spółdzielczy w Tworogu pobiera prowizje i opłaty określone w "Taryfie opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Tworogu", z wyłączeniem otwarcia i prowadzenia rachunku, od których opłat i prowizji nie pobiera się.

Środki w naszym Banku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.