Depozyty

Depozyty

Oferta depozytowa Banku Spółdzielczego w Tworogu oferuje Klientom depozyty o zmiennej stopie procentowej na terminy dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Istnieje również możliwość korzystania z odsetek w trakcie umowy. Ponadto zgromadzone na rachunkach depozytowych środki są w naszym Banku objęte gwarancją przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Korzyści dla Klienta:

  • większy zysk – ulokowanie środków pieniężnych na rachunku lokaty pozwala w sposób prosty i wygodny zdeponować pieniądze i dodatkowo przynosi większy zysk jak na rachunku
  • bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych – Klient nie musi obawiać się o bezpieczeństwo swoich środków, ponieważ ma zagwarantowany zwrot zainwestowanych środków wraz z należnymi odsetkami,
  • atrakcyjne okresy lokowania środków pieniężnych – możliwość wyboru spośród wielu proponowanych okresów umownych, dopasowanych do potrzeb Klienta
  • możliwość wykorzystania z rachunku lokaty terminowej jako zabezpieczenie wierzytelności Banku,
  • minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty terminowej to tylko 500,00 PLN (100 EUR, 100 USD dla lokat walutowych), dzięki czemu produkt jest dostępny szerokiemu gronu Klientów,
  • możliwość wydania dodatkowych dyspozycji do lokaty np. dyspozycja na wypadek śmierci, pełnomocnictwo,
  • brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku,

Dyspozycje do rachunku

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

Przy otwieraniu rachunku lokaty i w czasie trwania umowy posiadacz rachunku lokaty może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dysponowania rachunkiem. Pełnomocnictwo może być udzielone osobom mającym pełna zdolność do czynności prawnych.

Dyspozycja na wypadek śmierci

Posiadacz rachunku lokaty o pełniej zdolności do czynności prawnych może złożyć dyspozycję na wypadek śmierci na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

Oprocentowanie

Atrakcyjne oprocentowanie. Ponadto istnieje możliwość negocjacji oprocentowania. Stopa procentowa lokat jest zmienna, ustalana w stosunku rocznym, a do obliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą ilość dni utrzymania lokaty oraz, że rok liczy 365 dni.

Odsetki

Odsetki od lokaty naliczane są po okresie umownym, na jaki lokata została utworzona i są one kapitalizowane, istnieje także możliwość pobrania naliczonych już odsetek bez konieczności zrywania lokaty. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu, a w roku 365 dni.

Opłaty i prowizje

Za świadczone czynności związane z obsługą rachunku Bank Spółdzielczy w Tworogu pobiera prowizje i opłaty określone w "Taryfie opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Tworogu", z wyłączeniem otwarcia i prowadzenia rachunku, od których opłat i prowizji nie pobiera się.

Środki w naszym Banku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.