Ład korporacyjny

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU „ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TWOROGU”


W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Tworogu, zwany dalej „Bankiem”,
oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Tworogu”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.
Polityka ładu korporacyjnego stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.
Tekst „Polityki ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Tworogu” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bstworog.pl

Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to:

1. Zasada określona w § 8 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – ułatwienia dla udziałowców:
W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli
obowiązujący w Banku regulują przebieg i udział w Zebrań Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Należy zwrócić uwagę, iż wprowadzenie tej zasady ma sens w spółkach publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony. Natomiast banki spółdzielcze cechują się z zasady lokalnością działania, w związku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak kosztownych rozwiązań.

2. Zasady określone w § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – transakcje z podmiotami powiązanymi.
Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” do Polityki.

3. Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta”
„Zasad Ładu Korporacyjnego” W związku z niewykonywaniem przez Bank działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9, Bank nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

  • Schemat organizacyjny


  • Polityka informacyjna


  • Informacja Banku Spółdzielczego w Tworogu wynikająca z art. 111a ustawy Prawo Bankowe


  • Informacje publikowane zgodnie z art 318 ust.1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji


  • Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przeprowadzona przez Radę Nadzorczą


  • Polityka ładu korporacyjnego


  • Oświadczenie Zarządu Banku w sprawie stosowania zasad Ładu Korporacyjnego


  • Polityka wynagradzania


  • Inf. wymagane przez ustawę o ochronie danych osobowych