Ład korporacyjny

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU „ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TWOROGU”


W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (Uchwała 218/2014) Bank Spółdzielczy z siedzibą w z Tworogu,, oświadcza, że wprowadza do stosowania przedmiotowe Zasady poprzez przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Tworogu”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Przyjęta przez Bank „Polityka Ładu Korporacyjnego” stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Treść „Polityki Ładu Korporacyjnego” dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku (www. bstworog.pl ). Postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” KNF, które w ocenie Banku oraz zgodnie z zasadą proporcjonalności nie dotyczą Banku to:

1) zasada określona w § 8 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – ułatwienia dla udziałowców:
Zdaniem Banku aktualnie obowiązujące regulacje wewnętrzne w sposób kompleksowy i wystarczający regulują przebieg i udział w Zebraniach Przedstawicieli udziałowców Banku. Wprowadzenie zasady stanowiłoby dla Banku znaczne utrudnienia organizacyjne, co wiązałoby się z poniesieniem dodatkowych kosztów wdrożenia takiej technologii.

2) zasady określone w § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – transakcje z podmiotami powiązanymi.
Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.).

3) zasady określone w § 12 ust. 1 i 2 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku przez udziałowców.
Obowiązujące przepisy prawa nie dopuszczają możliwości zaliczenia funduszu udziałowego do funduszy własnych Banku tzw. CET I, co oznacza, iż nie ma możliwości skutecznego dokapitalizowania Banku. Nałożenie na udziałowców Banku dodatkowego obowiązku udzielenia wsparcia finansowego jest niewykonalne i nieracjonalne, głównie z powodu dużej liczby udziałowców Banku, którzy w większości są osobami fizycznymi posiadającymi jeden udział.

4) zasady określone w § 22 ust. 1 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – niezależność członków organów Banku.
W świetle aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, do organów spółdzielni mają prawo być wybierani jej członkowie. W związku z powyższym, Bank uznaje, iż zasady określone w Zasadach dotyczą głównie Banków funkcjonujących w formie spółek prawa handlowego, a nie Banku prowadzącego działalność w formie spółdzielni. Tym samym na członków Rady Nadzorczej wybierani są udziałowcy Banku, co jest zgodne z przepisami ustawy Prawo spółdzielcze.

5) zasady określone w § 22 ust. 1 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – dot. komitetu audytu oraz komórki audytu.
W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa (tj. art. 86 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ) Banki spółdzielcze nie mają obowiązku powoływania komitetu audytu.

6) Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” „Zasad Ładu Korporacyjnego”
Bank nie prowadzi działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9 Zasad.


  • Schemat organizacyjny


  • Polityka informacyjna


  • Informacja Banku Spółdzielczego w Tworogu wynikająca z art. 111a ustawy Prawo Bankowe


  • Polityka ładu korporacyjnego


  • Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Tworogu na dzień 30.09.2017